לתקנון ותנאי השימוש באתר לחצו כאן

צמחים לתרופה בע"מ בעלת האתר 710.co.il ("החברה" או "אנו"), מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתר www.710.co.il ("האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידינו או נמסר לנו על ידיך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שמך הפרטי ושם משפחתך, מס' תעודת זהות, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, מסמכים ופרטים רפואיים שימסרו לנו על ידך, מוצרים שהזמנת, מיקום, אמצעי תשלום, תכתובות מול החברה וכיו"ב. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע החברה לא תוכל להציע לך את שירותיה. כמו כן, עלייך למסור נתונים נכונים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים, עלול בין היתר למנוע ממך להשתמש באתר ובשירותיו. חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול החברה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, האירועים והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר") ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:

(א) כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;

(ב) ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;

(ג) על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

(א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה, כגון העברת מסמכים ופרטי התקשרות לבתי מרקחת, העברת פרטים לעובדים או לחברות קשורות, קבלני משנה או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה במדינתך), המעורבים בתפעול האתר, לדוג' חברות אחסון וכו';

(ב) ככל שהמידע המועבר לא יכלול פרטים שיאפשרו לזהות אותך באופן אישי;

(ג) אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;

(ד) אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

(ה) אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה;

(ו) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

(ז) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי עשית שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

(ח) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה.

(ט) על פי בקשתך המפורשת.

לא תהיה לך טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטיך כאמור.

Cookies

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. על מנת לשפר את השמירה על המידע שלך, נבקש כי לא תעביר את פרטי ההזדהות שלך באתר, לרבות שם משתמש וסיסמא, לגורם אחר. כמו כן, במידה והנך מתחבר לאתר באמצעות מכשיר שאינו שייך לך, עלייך להתנתק מחשבונך בעת סיום השימוש באתר. בנוסף, כצעד נוסף לשמירה על פרטייך, אנו ממליצים על החלפת סיסמא לחשבון לעיתים תכופות.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: admin@710.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.