תקנון ותנאי שימוש

1.תקנון ותנאי שימוש 710 כללי

אתר “710” בכתובת www.710.co.il (להלן: “האתר”), מופעל ע”י חברת צמחים לתרופה בע”מ, מספר חברה 516246832 שכתובתה: רחוב הרוקמים 29, חולון מיקוד 5885852 (להלן: “החברה”).

1.1. האתר מציע מגוון שירותים למטופלי קנאביס רפואי ובין היתר, אפשרות לרכישה (מוגבלת לבעלי רישיון בלבד, כמפורט להלן) של מוצרי קנאביס רפואי דרך בתי מרקחת מוסמכים ובהתאם לנהלי משרד הבריאות ואפשרות לרכישת מוצרים נלווים. כמו כן האתר מציע לכל הגולשים שירותי מתן מידע כללי.

1.1.2. תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש”) מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר, בשירותים המוצעים בו או במידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: “המשתמש”).

1.1.3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם מסר לחברה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. ידוע למשתמש כי הגשת פרטים כוזבים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.1.4. השימוש באתר, במידע, בתכנים ו/או בשירותים המוצעים או מוצגים בו מתאפשרים באמצעותו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר כי אם המשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בשירותים המוצעים באמצעותו או בתכנים המוצגים בו.

1.1.5. זמינות המידע, השירותים, המוצרים והתכנים במסגרת האתר עשויה להשתנות ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר ו/או לשנות כל יישום, שירות, מוצר, מידע או תוכן אחר המוצג באתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.1.6. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד/לוח למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

1.2.שימוש באתר

1.2.1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים למועד העיון בהם.

1.2.2. האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצידה של החברה והיא אינה אחראית ומתנערת מכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, ההלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות ובין אם ביחס לתכנים שבאתר.

1.2.3. שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.

1.2.4. יובהר כי רכישת מוצרים באתר, לרבות קנאביס רפואי, תתאפשר אך ורק לבעלי רישיון שימוש (כהגדרתו להלן) או למיופה כוחם, והמשתמש לא יעביר את פרטיו לצורך שימוש באתר לאדם אחר מלבד מיופה כוחו (ככל שקיים).

1.2.5. היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים, לרבות רישום פרטיו ברישיון השימוש של המשתמש, להתקשר בשם אותו אדם מול האתר והחברה וכי אותו אדם יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר והחברה (“מיופה כוח”). המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.

1.2.6. הצפייה בתכני האתר השונים ובכללם אך לא רק, מאמרים ומידע בתחום הקנאביס הרפואי, תתאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם, אשר הצפייה בהם ורכישתם תתאפשר אך ורק למטופל בקנאביס רפואי או מיופה כוחו).

1.2.7. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.

1.2.8. על מנת להבטיח ביצוע הזמנות ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, ולמשתמש לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע הזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב.

1.3.הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.3.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

1.3.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

1.3.3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

1.4 מידע רפואי

1.4.1. באתר מפורסם מידע בנושאים רפואיים, לרבות בנושאי הקנאביס הרפואי ו/או מוצרים קשורים (להלן: “המידע הרפואי”). יובהר כי המידע הרפואי הינו מידע כללי אשר אינו מהווה ייעוץ רפואי, ואינו מיועד להחליף הנחיות או מידע שמתקבל מהצוות הרפואי המטפל במשתמש או כל צוות רפואי אחר. אין להשתמש במידע הרפואי המוצג באתר לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות.

1.4.2. לפני שימוש במוצר המופיע באתר או ניתן לרכישה דרכו או באמצעותו, על המשתמש לעיין בעלון לצרכן המצורף למוצר.

1.4.3. כמו כן, המידע הניתן באתר ניתן כמידע כללי בלבד בנוגע לקנאביס רפואי, ואין לראות בו משום פרסומת לסמים מסוכנים או עידוד השימוש בסמים מסוכנים כלשהם.

2.הזמנת מוצרי קנאביס רפואי באמצעות האתר מצדדים שלישיים

2.1. משתמשים יהיו רשאים להזמין דרך האתר מצדדים שלישיים מוצרי קנאביס רפואי, בהתאם ובכפוף להוראות הדין ולתנאי שימוש אלה.

2.2. לצורך מסירת קישור למשתמש לרכישת מוצרי קנאביס רפואי, המשתמש נדרש למסור לחברה, באמצעות האתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

(1) פרטיו האישיים של המשתמש הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז., כתובת, טלפון וכן פרטיו האישיים של מיופה הכוח, ככל שישנו;

(2) רישיון להחזקה ושימוש של סם מסוכן חתום כדין ובתוקף (“רישיון שימוש”);

(3) אישור מסירה (הוראות הנפקה מרופא לבית מרקחת, קרי מרשם) חתום ובתוקף;

(4) תעודת זהות של המשתמש;

(5) תעודת זהות של מיופה כוח, ככל שישנו, וכן ייפוי כוח.

2.3. עוד ידוע למשתמש כי קנאביס רפואי הוא “סם מסוכן” כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל”ג – 1973, והשימוש בו מותר אך ורק לבעלי רישיון מתאים לפי הפקודה ובהתאם לאישור מסירה כדין.

2.4. לאחר מסירת הפרטים והמסמכים הדרושים, האתר יאמת את הפרטים וככל שהפרטים יאומתו המשתמש יועבר לחנות אינטרנטית בה יוכל להזמין מבתי מרקחת את מוצרי הקנאביס הרפואי.

2.5. המשתמש מאשר וידוע לו שעל מנת להשתמש בשירותי הזמנת מוצרים באמצעות האתר, על האתר לפנות למאגרי המידע שברשות משרד הבריאות לצורך בדיקת פרטי המשתמש, משמע, לאימות פרטיו ולבדיקת תוקף מסמכיו והוא מסכים למסירת פרטים אלו לאתר ממשרד הבריאות.

2.6. יודגש, כי רכישת הקנאביס הרפואי תתבצע ישירות מבתי המרקחת המציעים אותם, בכפוף לזמינות המלאי הקיים בעת ביצוע ההזמנה, כי הקשר המשפטי בקשר עם ההזמנה הינו בין המשתמש לבין בית המרקחת המציע את המוצרים וכי החברה לא תהא צד כלשהו לעסקה, ולא תהיה לה כל אחריות או ערבות לעסקה.

2.7. לאחר ביצוע הזמנה באתר, פרטיה יועברו לאישור רוקח אחראי בבית מרקחת, אשר ישוחח טלפונית עם המשתמש במידת הצורך. לאחר שההזמנה תאושר, יונפק למשתמש מספר אישור הזמנה ויתואם מולו מועד איסוף או משלוח. באחריות המשתמש למסור את אישור ההזמנה לשליח ולחברה לא תהיה כל אחריות בעניין.

3.רכישת קנאביס רפואי ומוצרי טבק ועישון

3.1. כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל חוסר במלאי, חשש לאי התאמה בזהות המשתמש, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו’) ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

3.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ (במידה וחל תשלום מע”מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

3.3. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

3.4. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש אך ורק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

3.5. רכישת מוצרי העישון והטבק תתאפשר רק לבגיר מעל גיל 21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 21.

4.ביצוע הזמנות

4.1. משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות של מוצרים דרך האתר. לאחר הרכבת סל הקניות, יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה, לרבות, אך לא רק, פרטים אודות המזמין, צילום תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי וכו’.

4.2. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש יישלח למשתמש אישור על קליטת ההזמנה ובמקביל תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא”ל אישור הזמנה בהתאם לכתובת שנמסרה על ידיו המשתמש בעת עריכת ההזמנה. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות פריט כלשהו של ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

4.3. ביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר כפופה לזמינות המלאי של כל מוצר ומוצר בעת ביצוע ההזמנה (אם אף חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר). החברה אינה מתחייבת על זמינות מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר או לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.

אספקה; מדיניות משלוחים

4.4. בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה, המשתמש יהיה רשאי לקבל את המוצרים באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

4.5. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת.

4.6. יובהר כי מסירת מוצרים על ידי השליח תיעשה אך ורק כנגד הצגת תעודת זהות על ידי המשתמש. כאמור בסעיף 6.5 לעיל, החברה תהא רשאית לא למסור מוצרים ולבטל עסקה ככל ויתברר כי המשתמש הינו מתחת לגיל 18. לא יימסרו מוצרים לבני משפחה מתחת לגיל 18.

4.7. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה, ולישובים מרוחקים, בתוך 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.

לעניין סעיף ‏6.12 זה “ישובים מרוחקים” משמע רשימת האתרים המרוחקים שבאתר (ניתן לעיין ברשימה כאן), לרבות יישובי רמת הגולן, יישובי גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי אילת, ים המלח ויישובי הערבה.

4.8. היה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או הנחיות של הרשויות המוסמכות (לרבות נהלי משרד הבריאות) או רשויות הצבא, יובהר העניין למשתמש על ידי החברה ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של החברה.

4.9. משלוחים מתבצעים בימים א’-ה’ בין השעות ______ [הערה: אנא השלימו] ובערבי חג, בין השעות 08:00______ [הערה: אנא השלימו], בתיאום מראש מול המשתמש. לא מתבצעים משלוחים בימי ו’ או שבתות וחגים.

ביטול עסקה

4.10. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבו דמי ביטול כלשהם. במקרה זה, המשתמש ישיב את המוצר למענה של החברה, על חשבונו.

4.11. כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

4.12. במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן, המשתמש יזוכה בסכום הרכישה.

5.קניין רוחני

5.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים, שמות המתחם וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

5.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

5.3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

6.חובות המשתמש

6.1. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בשירותים ובתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

6.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

6.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

6.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

6.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

7.הגבלת אחריות

7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

7.1.1 לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;

7.1.2 לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, מחלה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

7.1.3 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

7.1.4 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

7.1.5 לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

7.2.1 ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים”) בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו’. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

7.2.2 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע וביצוע פעולות באתר.

7.2.3 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

7.2.4 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

7.3. בכל מקרה של חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה חבות כאמור מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל לחברה על ידי המשתמש.

8.מדיניות פרטיות

לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים/מוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות בטלפון: 03-6440224 או בדוא”ל: info@710.co.il .

9.שונות

9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

9.2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

9.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

9.4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

עגלת קניות
התחברו

אין לך חשבון עדיין?

710 קנאביס רפואי באונליין | משלוחי קנאביס רפואי | הזמנת קנאביס רפואי

אתר זה מכיל תוכן של תרופות מרשם, בהגדרת משרד הבריאות כ"סם מסוכן".

כניסה מעל גיל 21

הכניסה לאתר היא לבעלי רישיון לקנאביס רפואי בתוקף

קנאביס רפואי הוא “סם מסוכן” כהגדרתו בפקודת הסמים (התשל”ג 1973), והשימוש בו מותר אך ורק לבעלי רישיון מתאים לפי הפקודה ובהתאם למרשם רופא מוסמך. המידע הניתן באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד בנוגע לניפוק קנאביס רפואי, ואין לראות בו משום פרסומת לסמים מסוכנים או עידוד השימוש בסמים מסוכנים כלשהם. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות. אין במידע באתר זה תחליף להוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת התכשיר והתחלת הטיפול בו, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתכשיר. אין להשתמש במידע הניתן באתר זה לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין.

כל הזכויות שמורות ל-צמחים לתרופה www.710.co.il קנאביס רפואי באונליין @2022

דילוג לתוכן